KoboSystem – skuteczne rozwiązania internetowe – sprawdź nas!
Strategia, kreacja, technologia, obsługa i zarządzanie

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kobo System sp. z o.o.,
  al. 1 Maja 49, 90-740 Łódź, numer telefonu: +48 42 203 27 01.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  numer telefonu: +48 42 203 27 01, email: biuro@kobosystem.pl.
 3. Kobo System sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach handlowych związanych z prowadzoną działalnością oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kobo System sp. z o.o. na podstawie Państwa zgody przy okazji zapytań ofertowych składanych przez formularz zgłoszeniowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Kobo System sp. z o.o. mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Kobo System sp. z o.o.  na podstawie zawartej z Kobo System sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Kobo System sp. z o.o.  lub udostępniające Kobo System sp. z o.o. narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące na rzecz Kobo System sp. z o.o. usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
  • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą).
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
  • w przypadku relacji handlowych przez okres do czasu ich zakończenia, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w stosownych przepisach,
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Kobo System sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Kobo System sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 8. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać:
  • wysyłając wniosek bezpośrednio na adres spółki,
  • wysyłając emaila na adres: biuro@kobosystem.pl.
 9. Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.
  Kobo System sp. z o.o. jest uprawniona do weryfikacji tożsamości wnioskujących.
 10. Kobo System sp. z o.o. może zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach nieokreślonych w przepisach prawa (np. w ramach prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych). W takiej sytuacji przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Kobo System sp. z o.o. danych osobowych.
 12. Kobo System sp. z o.o. dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych jedynie w ramach dostarczania treści na stronach internetowych Kobo System sp. z o.o. na zasadach określonych w Polityce prywatności.